za pomocą cytometrii

Wykrywanie ZAP-70 w komórkach CLL B za pomocą cytometrii przepływowej i analizy immunoblotowej. Panel A pokazuje wykres cytometrii przepływowej rozpraszania światła z kątem do przodu i rozproszenia światła pod kątem bocznym komórek jednojądrzastych krwi od zdrowego dawcy. Pętla jest narysowana wokół komórek mających charakterystykę rozproszenia światła limfocytów. Panel B pokazuje dot blot obrazujący fluorescencję limfocytów bramkowanych w Panelu A po wybarwieniu monoklonalnymi przeciwciałami fluorochromowymi specyficznymi dla CD19 (na osi y) i ZAP-70 (na osi x). Bramka progowa jest ustawiona tak, że 0,1 procent wszystkich limfocytów znajduje się w prawym górnym kwadrancie. Panel C pokazuje histogram barwienia dla ZAP-70 w bramkowanych komórkach CD19 + CD3- B zdrowej osoby dorosłej. Wskazano odsetek komórek CD19 + CD3- powyżej progu ZAP-70. Panele D, E, F i G pokazują reprezentatywne histogramy barwienia dla ZAP-70 w bramkowanych komórkach B CD19 + CD3-CLL od czterech pacjentów; podano procentowy udział bramkowanych limfocytów CD19 + CD3 powyżej progu ZAP-70. Panel H pokazuje reprezentatywne immunobloty lizatów oczyszczonych komórek CD19 + CLL od czterech pacjentów z CLL; lizaty sondowano pod kątem ekspresji ZAP-70 lub .-aktyny, jak wskazano. Próbki w ścieżkach 1, 2, 3 i 4 odpowiadają analizom przedstawionym odpowiednio w panelach D, E, F i G. Lizaty izolowanych komórek CLL, które wyrażały nieznaczne lub niskie poziomy ZAP-70 na cytometrii przepływowej (odpowiednio panele D i E) nie miały wykrywalnego białka ZAP-70 na podstawie analizy immunoblotów (ścieżki i 2, odpowiednio). Odwrotnie, lizaty oczyszczonych komórek CLL, które wyrażały pośrednie lub wysokie poziomy ZAP-70 na cytometrii przepływowej (panele F i G, odpowiednio) miały łatwo wykrywalne białko ZAP-70 na analizie immunoblot (ścieżki 3 i 4, odpowiednio). Wykryliśmy ZAP-70 w oczyszczonych komórkach B CLL (zdefiniowanych jako komórki CD19 + CD3-) za pomocą cytometrii przepływowej i analiz immunoblot (Figura 1). Średnia (. SD) 1,3 . 0,9% komórek CD19 + CD3- B z 14 zdrowych osób dorosłych zarejestrowanych powyżej bramki progowej ZAP-70 (Figura 1C). Ta sama strategia bramkowania została zastosowana do komórek CD19 + CD3-B od 307 pacjentów z CLL. Procent takich komórek zawierających ZAP-70 powyżej progu uważano za poziom ekspresji ZAP-70. Reprezentatywne dot blot próbek CLL z pomijalnymi, niskimi, pośrednimi lub wysokimi poziomami ZAP-70 pokazano na Figurze 1D, Figurze 1E, Figurze 1F i Figurze 1G. Poziomy ZAP-70 obserwowane na cytometrii przepływowej korelowały z poziomami wykrywanymi w izolowanych komórkach CLL na analizie immunoblot (Figura 1H).
Rysunek 2. Figura 2. Ekspresja ZAP-70 na cytometrii przepływowej i statusie mutacji IgVH. Panel A pokazuje rozkład proporcji komórek B, które były powyżej progu bramki ZAP-70 w próbkach od wszystkich 307 pacjentów. Z tych 307 próbek 123 (40 procent) miało 0 do 10 procent komórek CD19 + CD3- CLL powyżej bramki ZAP-70, 43 (14 procent) miało więcej niż 10 procent, ale nie więcej niż 20 procent, 30 (10 procent ) miał więcej niż 20 procent, ale nie więcej niż 30 procent, a 111 (36 procent) miało więcej niż 30 procent komórek CD19 + CD3- CLL powyżej tej bramki. Panel B pokazuje zależność pomiędzy poziomami ekspresji ZAP-70 (oś y) i stanem mutacji IgVH, jak wskazano poniżej osi x
[hasła pokrewne: nabłonki płaskie, tonsillektomia, guzki heberdena ]
[więcej w: olx żuromin, kalprotektyna, kardiowersja elektryczna ]