Wymiana serca z całkowitym sztucznym sercem jako pomost do przeszczepu ad

Prawie 75 procent niedawnych biorców wymaga ciągłego dożylnego wspomagania inotropowego, a 54 procent dotyczy maszyn podtrzymujących życie przed przeszczepieniem.2 Wielu pacjentów z ostateczną zastoinową niewydolnością serca, oczekujących na przeszczep, otrzymuje mechaniczne urządzenia wspomagające krążenie, zatwierdzone przez Food and Drug Administration (FDA). Dostępne na rynku mechaniczne urządzenia wspomagające krążenie obejmują urządzenia wspomagające lewą komorę i urządzenia parakormalne, które mogą być używane do wspierania jednej lub obu komór. Za pomocą tych urządzeń tempo przeżycia od czasu implantacji do czasu przeszczepu wynosi od 51 do 71 procent. 5-9 Na całym świecie ponad 5000 pacjentów otrzymało te urządzenia.
Rysunek 1. Rysunek 1. CardioWest Total Artificial Heart. CardioWest Total Artificial Heart to dwustronna, pneumatyczna, pulsująca pompa krwi, która całkowicie zastępuje natywną komorę pacjenta i wszystkie cztery zastawki serca ortotopowo (ryc. 1) .10 Waży 160 g i wypiera 400 ml objętości. Jest wyłożony poliuretanem i ma czterowarstwową, pneumatycznie napędzaną membranę. Przy maksymalnej objętości wyrzutowej (70 ml) zapewnia pojemność minutową serca powyżej 9 litrów na minutę. W Stanach Zjednoczonych urządzenie jest zasilane przez dużą konsolę na kółkach, która zapobiega wypisaniu ze szpitala; przenośne sterowniki zezwalające na wypis ze szpitala są obecnie używane w Europie. Urządzenie może być użyteczne u pacjentów, u których przeciwwskazane są urządzenia wspomagające lewą komorę i wspomagające mechanizmy dwukomorowe, w tym niedomykalność zastawki aortalnej, arytmie serca, skrzeplina w lewej komorze, proteza aortalna, nabyta wada przegrody międzykomorowej lub nieodwracalna niewydolność wyjścia pompy.
Metody
Przeprowadziliśmy prospektywną, zainicjowaną przez badaczy próbę CardioWest Total Artificial Heart w ramach zwolnienia z urządzenia badawczego przyznanego przez FDA. Badanie rozpoczęto w styczniu 1993 r., A zakończono we wrześniu 2002 r. Urządzenie jest produkowane przez SynCardia Systems (Tucson, Ariz.). Instytucjonalne komisje rewizyjne pięciu uczestniczących instytucji zatwierdziły protokół, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów lub ich przedstawicieli. Autorzy napisali manuskrypt.
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Kryteria wyboru. Było 130 pacjentów: 81 pacjentów, którzy spełniali kryteria włączenia do protokołu (grupa protokołów), 35 osób kontrolnych i 14 pacjentów, którzy nie spełniali kryteriów włączenia protokołu, ale u których wszczepiono urządzenie na zasadzie współczucia ( grupa poza protokołem) (Tabela 1). Mediana wskaźnika przyrostu w grupie protokołu wynosiła 9 pacjentów rocznie (zakres od 2 do 18). Pacjenci wybrani do grupy protokolarnej byli kandydatami do przeszczepienia serca, którzy byli w grupie wysokiego ryzyka bliskiej śmierci z powodu nieodwracalnej dwukomorowej niewydolności serca. Wszczepienie urządzenia wspomagającego lewą komorę zostało wykluczone z następujących powodów: 15 nie można było odstawić od krążenia pozaustrojowego (12 z 15 miało wstępne zatrzymanie krążenia), 51 miało centralne ciśnienie żylne większe niż 18 mm Hg, 11 miały frakcje wyrzutowe prawej komory mniejsze niż 20 procent, 2 miały tachykardię komorową, miał protezę aortalną, a miało uszkodzenie prawej komory podtrzymywane w czasie sternotomii.
Kontrolami byli pacjenci, którzy zostali dopasowani do pacjentów w grupie protokołu zgodnie z kryteriami włączenia i wykluczenia, ale którzy nie otrzymali żadnego mechanicznego wsparcia krążenia
[patrz też: jak leczyć nabłonki płaskie w moczu, foreverslim cena, izotek opinie ]
[przypisy: kolektomia, medeor leszno, opokan ulotka ]