Wykrywanie zakażeń HIV-1 i HCV wśród negatywnych dawców krwi przez testowanie amplifikacji kwasów nukleinowych ad 6

U większości osób, które nie przeszły serokonwersji, czas obserwacji był zbyt krótki (zakres od 12 do 58 dni), aby umożliwić określenie ich ewentualnej wartości serokonwersji. Rycina 2. Rycina 2. Wyniki uzupełniające dla 67 dodatnich RNA HCV, dawców niereaktywnych wobec anty-HCV. Dane zostały dostarczone przez amerykański Czerwony Krzyż. Panel A pokazuje wyniki dla osób, które nie uzyskały więcej niż 92 dni obserwacji, a panel B wyniki dla osób z 92-dniową obserwacją. Czerwona końcówka na końcu żółtej linii wskazuje, że dawczyni była seropozytywna w ostatnim dniu obserwacji.
Rozszerzony zbiór danych z Amerykańskiego Czerwonego Krzyża pozwolił na bardziej szczegółową ocenę dynamiki serokonwersji HCV. Figura 2 przedstawia wyniki obserwacji dla 67 donorów pozytywnych względem HCV RNA (48 zidentyfikowanych od marca 1999 r. Do kwietnia 2002 r. Plus 19 zidentyfikowanych od maja 2002 r. Do czerwca 2003 r.). Spośród nich 7 (10%) zaprzestało obserwacji przed serokonwersją lub trzymiesięcznym okresem obserwacji, czasem, w którym serokonwersja wystąpiła (Figura 2A), a 55 (82%) serokonwersją. Mediana czasu do serokonwersji (od RNA-pozytywnego, niereaktywnego indeksu przeciwciał do reaktywnego testu przeciwciał trzeciej generacji) wynosiła 35 dni. Prawdopodobnie jest to lekceważenie okresu okiennego, niereagującego na przeciwciała, ponieważ okres wiremii przed donacją indeksu jest nieznany. Spośród 55 dawców, którzy serokonwersowali, 47 pozostawało wiremiczne podczas kontynuacji; 3 dawców miało zmienną wiremię w obecności przeciwciała HCV, aw 5 zakażenie HCV ustąpiło po serokonwersji, z przetrwałym ujemnym RNA przez okres do jednego roku (Figura 2B). Dwóch dodatkowych dawców (3 procent) miało nieskuteczne zakażenie HCV, w którym RNA HCV można początkowo wielokrotnie wykazać wkrótce po przyjęciu, ale zniknęło w nieobecności serokonwersji HCV. Wreszcie, trzech dawców (4 procent) pozostawało wiremicznych bez podwyższonego poziomu aminotransferazy alaninowej, ale nie przeszli serokonwersji po okresie obserwacji od 1,5 do ponad 3 lat (tak zwane immunologicznie ciche infekcje) (Figura 2B). Dawca z najdłuższym immunologicznie cichym okresem był zakaźny w tym okresie, ponieważ jego donacja pozytywna dla RNA przenosiła HCV do biorcy płytek krwi we wczesnym etapie programu badań amplifikacji kwasów nukleinowych, zanim Amerykański Czerwony Krzyż zaczął wstrzymywać wszystkie składniki krwi aż do uzyskania wyników takich dostępne były testy.12
Dodatni nosiciele wirusa HIV-1 i dodatni pod względem HCV stwierdzili od kwietnia 2002 r. Do kwietnia 2004 r
Dodatkowe dwa lata danych z Amerykańskiego Czerwonego Krzyża nie wykazały żadnych zmian w wskaźnikach pozytywnych dla HCV RNA – od na 251 000 w okresie od marca 1999 r. Do marca 2002 r. (79 na 19 881 802 darowanych badań) do na 222 200 w okresie od kwietnia 2002 r. do kwietnia 2004 r. (60 na 13 332 257 darowanych badań, P = 0,49). W przypadku HIV-1 wskaźniki wyniosły odpowiednio na 4 miliony i na 2,2 miliona. Podobną liczbę donacji RNA HIV-1 pozytywnych zidentyfikowano podczas dwóch okresów (odpowiednio pięciu i sześciu). Mimo że częstotliwość darowizn RNA-HIV-1 wzrastała w okresie od kwietnia 2002 r. Do kwietnia 2004 r., Wzrost ten nie był znaczący (P = 0,37).
Dyskusja
Zakładając, że każda z 13,6 milionów allogenicznych jednostek krwi oddawanych rocznie w Stanach Zjednoczonych jest przekształcana średnio w 1,45 składniki nadające się do transfuzji, 19,20 nasze dane wskazują, że wdrożenie badania przesiewowego kwasem nukleinowym minipool prawdopodobnie zapobiegło około 5 przypadkom transfuzji wirusa HIV -1 zakażenie i 56 przypadków zakażenia HCV rocznie
[przypisy: profaza, jak leczyć nabłonki płaskie w moczu, sartany ]
[podobne: olx darlowo, kregozmyk, krioglobulinemia ]