Wpływ rekombinowanego surfaktanta na surfaktant na bazie białka C na zespół ostrej niewydolności oddechowej ad 7

Model logistyczny z wyborem wstecznym, kontrolowany do badania (P = 0,05; iloraz szans na śmierć w grupie środka powierzchniowo czynnego w porównaniu z grupą kontrolną, 0,49; przedział ufności 95%, 0,24 do 1,00), punktacja APACHE (P = 0,002; współczynnik 1,09, przedział ufności 95%, od 1,03 do 1,15), wiek (p <0,001, iloraz szans, 1,05, przedział ufności 95%, od 1,03 do 1,07) oraz obecność lub brak zapalenia płuc jako zdarzenia predysponującego (p = 0,003 iloraz szans, 0,05, przedział ufności 95%, 0,01 do 0,37), aspiracja jako zdarzenie predysponujące (P = 0,08, iloraz szans, 0,28; przedział ufności 95%, 0,07 do 1,17) i inne zdarzenia predysponujące (P = 0,10; iloraz szans, 3,63, przedział ufności 95%, od 0,80 do 16,51). Wśród pacjentów, którzy cierpieli na ARDS w wyniku pośredniego uszkodzenia płuc, śmiertelność wynosiła 41 procent wśród pacjentów, którzy otrzymali środek powierzchniowo czynny i 28 procent wśród pacjentów, którzy otrzymali standardową terapię (P = 0,04 w teście chi-kwadrat). Ryc. 3. Ryc. 3. Niewydolność narządów niewydolnych w ciągu 28 dni po leczeniu pacjentów z ARDS w wyniku bezpośredniego lub pośredniego urazu płuc. Bezpośredni ARDS został zdefiniowany jako ARDS z powodu zapalenia płuc, aspiracji lub obu. Liczba niewydolnych narządów, które nie powiodły się (z niewydolnością organu zdefiniowanego jako wynik 3 lub 4 SOFA) była istotnie większa wśród pacjentów z pośrednim ARDS niż wśród osób z bezpośrednim ARDS (p = 0,02).
Aby przeanalizować, czy wystąpiły różne efekty leczenia u pacjentów bezpośrednio w porównaniu z pośrednim uszkodzeniem płuc, ocenialiśmy wszystkie modele interakcji między leczeniem a przyczyną ARDS (bezpośrednią lub pośrednią). Ta interakcja była istotna (P = 0,002) dla analizy śmiertelności i nie osiągnęła istotności dla analizy liczby dni bez respiratora (P = 0,14), co wskazuje, że wśród pacjentów z ARDS spowodowanych bezpośrednim uszkodzeniem płuc, ci, którzy środek powierzchniowo czynny wykazywał tendencję do większej przeżywalności niż osoby otrzymujące standardową terapię. Korzyści z utleniania stwierdzono w całej populacji pacjentów, którzy otrzymali środek powierzchniowo czynny (tabela 3), a zatem, zgodnie z oczekiwaniami, nie było istotnej interakcji między przyczyną ARDS a leczeniem (P = 0,99). Na początku liczba niewydolnych narządów niewydolnych (z niewydolnością organu zdefiniowanego jako wynik 3 lub 4 SOFA) była istotnie większa w grupie pacjentów z pośrednim ARDS niż w grupie pacjentów z bezpośrednim ARDS (P = 0.02) (rysunek 3).
Dyskusja
Wyniki naszych dwóch badań rekombinowanego środka powierzchniowo czynnego opartego na białku C wykazują, że chociaż leczenie środkami powierzchniowo czynnymi poprawia natlenienie, nie zwiększyło liczby dni bez respiratora lub zmniejszyło śmiertelność w heterogenicznej populacji pacjentów z ARDS. Wyniki te są nieco nieoczekiwane, ponieważ wstępne badania wykazały, że surfaktant rekombinowany surfaktantowy oparty na białku C, podany w naszych badaniach, może zapewnić korzyść kliniczną.
Jest to częste i niefortunne odkrycie w badaniach intensywnej terapii, że zachęcanie wyników z badań fazy 2 nie jest powtórzone w większych badaniach fazy 3.23 Jest możliwe, że nie ma populacji lub tylko bardzo specyficzna populacja pacjentów z ostrym płucem uraz, który skorzysta na leczeniu egzogennym środkiem powierzchniowo czynnym
[hasła pokrewne: gruczoł bartoliniego, próba tuberkulinowa, nabłonki płaskie ]
[podobne: konchoplastyka, evra ulotka, kozieradka zastosowanie ]