Wpływ rekombinowanego surfaktanta na surfaktant na bazie białka C na zespół ostrej niewydolności oddechowej ad 6

Wielowariantowa analiza zebranych danych w odniesieniu do tego punktu końcowego wykazała, że środek powierzchniowo czynny w porównaniu ze standardową terapią nie wywiera znaczącego efektu (P = 0,51, względne ryzyko dodatkowej wentylacji mechanicznej, 0,94, przedział ufności 95%, 0,78 do 1,13); przeciwnie, wyjściowy PEEP miał znaczący wpływ (P = 0,003, ryzyko względne, 1,05, przedział ufności 95%, 1,02 do 1,08), podobnie jak wyjściowe szczytowe ciśnienie wdechowe (P = 0,001, względne ryzyko, 1,02, 95% przedział ufności 1,01 do 1,04), co wskazuje, że zaburzona czynność płuc była związana z mniejszą liczbą dni bez respiratora. Wskaźnik przeżycia po 28 dniach również nie różnił się istotnie pomiędzy grupami (tabela 3). Ogólna przeżywalność 28 dni po leczeniu wynosiła 66 procent. W wielowariantowej analizie zebranych danych w odniesieniu do tego punktu końcowego, w modelu logistyczno-regresyjnym pozostały następujące zmienne: badanie (P = 0,001; iloraz szans na zgon, 0,48; przedział ufności 95%, od 0,31 do 0,74), odzwierciedlający niższy wskaźnik umieralności w badaniu w Ameryce Północnej niż w badaniach europejskich i południowoafrykańskich; Wynik APACHE II (P = 0,001, iloraz szans, 1,06, przedział ufności 95%, 1,02 do 1,10) i wiek (P <0,001, iloraz szans, 1,04, przedział ufności 95%, 1,02 do 1,05), wskazując, że ciężko chory i starszy pacjenci byli bardziej narażeni na śmierć niż mniej chorzy i młodsi pacjenci; oraz wyjściową wartość PaO2: FiO2 (P = 0,07, iloraz szans, 0,995, przedział ufności 95%, 0,989 do 1,001), co wskazuje, że poważniejsze upośledzenie czynności płuc wiązało się ze zwiększoną śmiertelnością. Nie zaobserwowano znaczącego wpływu leczenia (P = 0,54, iloraz szans, 1,14, przedział ufności 95%, 0,74 do 1,75). Inne pomiary kliniczne, fizjologiczne i wentylacyjne (w tym punktacja SOFA, ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla we krwi tętniczej, pH, szczytowe ciśnienie wdechowe, ciśnienie wewnątrzustrojowe, objętość oddechowa i PEEP) nie zmieniły się znacząco w ciągu pierwszych 24 godzin po rozpoczęciu leczenia.
Około 60 procent pacjentów miało działania niepożądane w ciągu pierwszych 24 godzin po początkowym leczeniu – częstotliwość zgodna ze złożonością i ciężkością ich choroby. W tym okresie 51 z 224 pacjentów otrzymujących surfaktant (23 procent) i 11 z 224 pacjentów otrzymujących standardową terapię (5 procent) miało zdarzenia niepożądane, które były prawdopodobnie lub zdecydowanie związane z leczeniem (P <0,001); 10 pacjentów otrzymujących surfaktant (4 procent) i 4 pacjentów otrzymujących standardową terapię (2 procent) miało zdarzenia niepożądane, które uznano za poważne i prawdopodobnie lub zdecydowanie związane z leczeniem (P = 0,11). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były hipoksemia, niedociśnienie i bradykardia.
Analiza post hoc dla ARDS bezpośrednio i pośrednio
W podgrupie pacjentów w dwóch badaniach z ARDS z powodu zapalenia płuc, obserwowanej aspiracji treści żołądkowej lub obu (102 pacjentów w grupie kontrolnej i 103 pacjentów w grupie surfaktantów), śmiertelność wynosiła 30 procent w grupie środków powierzchniowo czynnych i 36 procent w grupie kontrolnej (P = 0,29 tylko z badaniem i grupami leczenia jako współzmiennymi, P = 0,03 z wykorzystaniem modelu logistycznego z wyborem wstecznym)
[podobne: nabłonki płaskie, profaza, hipogonadyzm ]
[przypisy: kolektomia, medeor leszno, opokan ulotka ]