Krążące komórki nowotworowe, postęp choroby i przeżycie w przerzutowym raku piersi ad

Wszyscy pacjenci otrzymali wyniki we Wschodniej Grupie Onkologii Wschodniej (ECOG) dla oceny stanu od 0 do 2 (z wynikiem 0 oznaczającym brak objawów, łagodne objawy i 2 umiarkowane objawy). Dopuszczalne było wcześniejsze leczenie adjuwantowe, leczenie choroby z przerzutami lub oba. Protokół obejmował ślepy, scentralizowany przegląd badań obrazowych w celu udokumentowania obiektywnej odpowiedzi lub postępującej choroby. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym ośrodku zatwierdziła protokół badania, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Przed rozpoczęciem nowego leczenia pacjenci byli poddawani ocenie miejsc przerzutów za pomocą standardowych badań obrazowych i pobierania próbki krwi do wyliczenia krążących komórek nowotworowych. Kolejną próbkę krwi zebrano podczas pierwszej wizyty kontrolnej, około trzech do czterech tygodni po rozpoczęciu nowej terapii. Ponowne oceny stanu choroby przeprowadzono tymi samymi technikami, które były stosowane na początku badania co 9-12 tygodni, w zależności od rodzaju leczenia, które pacjent otrzymał i harmonogramu leczenia. Stan choroby oceniano zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia18 bez znajomości poziomu krążących komórek nowotworowych.
Osobną grupę kontrolną stanowiły 72 przedmenopauzalne zdrowe kobiety i 73 zdrowe kobiety po menopauzie, bez znanej choroby i bez historii raka, 99 kobiet z łagodnymi chorobami piersi i 101 kobiet z innymi nienowotworowymi chorobami. Laboratoria badawcze były świadome, że próbki zostały uzyskane od grupy kontrolnej, ale były one zaślepione na rozróżnienie między chorobą nieznaną a chorobą łagodną.
Izolacja i określanie liczby krążących komórek nowotworowych
Próbki krwi pobrano do 10-ml probówek EDTA Vacutainer (Becton Dickinson), do których dodano środek konserwujący komórki.19-21 Próbki utrzymywano w temperaturze pokojowej i przetwarzano w ciągu 72 godzin po pobraniu. Wszystkie oceny przeprowadzono bez znajomości stanu klinicznego pacjentów i kontroli w jednym z trzech centralnych laboratoriów (Immunicon, IMPATH Predictive Oncology lub Cleveland Clinic) lub w wybranych ośrodkach uczestniczących. System CellSearch (Veridex) zastosowano do izolacji i wyliczenia krążących komórek nowotworowych. Składa się z półautomatycznego systemu do przygotowania próbki 22, 23 i jest wykorzystywany z zestawem komórek nabłonka CellSearch. Procedura wzbogaca próbkę komórek eksprymujących cząsteczkę adhezji komórek nabłonka w perełki magnetyczne powleczone przeciwciałem i znakuje komórki fluorescencyjnym dichlorowodorkiem dihydrotino-2-fenyloindolu w barwniku fluorescencyjnym. Znakowane fluorescencyjnie przeciwciała monoklonalne swoiste dla leukocytów (allogenik CD45) i komórki nabłonka (cytokeratyna 8,18,19-fikoerytryna) są stosowane do odróżnienia komórek nabłonka od leukocytów. Identyfikację i wyliczenie krążących komórek nowotworowych przeprowadzono za pomocą CellSpotter Analyzer, półautomatycznego mikroskopu opartego na fluorescencji, który umożliwia generowaną komputerowo rekonstrukcję obrazów komórkowych. Krążące komórki nowotworowe zdefiniowano jako jądrzane komórki pozbawione CD45 i wyrażające cytokeratynę. 16,17 Szczegóły techniczne systemów CellSearch i CellSpotter, w tym dokładność, precyzja, liniowość i odtwarzalność, zostały opisane w innym miejscu.
Analiza statystyczna
Aby osiągnąć 80-procentową moc (dwustronną, z poziomem alfa 0,05), obliczyliśmy, że wymagana jest rejestracja 175 pacjentów, a ocena okresowa powinna zostać przeprowadzona po włączeniu 100 pacjentów
[patrz też: resuscytacja płynowa, nykturia, gonadotropina kosmówkowa ]
[hasła pokrewne: calmapherol, kobalamina, olx nowogard ]