Glukokortykoidy o dużej dawce i wysokie dawki mineralne kości w dziecięcym zespole nerczycowym wrażliwym na glukokortykoid ad

Na przykład, zapalne cytokiny są związane z resorpcją kości u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobą zapalną jelit i układowym toczniem rumieniowatym.6 W przeciwieństwie do innych chorób wymagających długotrwałego leczenia glikokortykosteroidami w dzieciństwie, zespół nerczycowy wrażliwy na glukokortykoidy całkowicie i szybko reaguje w odpowiedzi na glukokortykoidy. Niestety, zespół nerczycowy nawraca w pewnych odstępach czasu u większości dzieci po zmniejszeniu lub przerwaniu podawania glukokortykosteroidów, co prowadzi do przedłużających się, powtarzanych cykli glukokortykoidów. Standardowa dawka prednizonu w przypadku nawrotów wynosi 2 mg na kilogram masy ciała na dobę, 7 znacznie przekracza dzienną dawkę 5 mg uznawaną za czynnik ryzyka dla osteoporozy wywołanej przez glukokortykoidy u osób dorosłych.2 Chociaż nawroty zespołu nerczycowego są powiązane przy przejściowym wzroście ilości cytokin i utracie witaminy D w moczu, nieprawidłowości te szybko ustępują z terapią glukokortykoidami i remisją choroby.8-10 Dlatego też wybraliśmy wrażliwy na glukokortykoid zespół nerczycowy jako model kliniczny bez istotnego ogólnoustrojowego zaangażowania zapalnego w celu zbadania działania glukokortykoidów na rosnącym szkielecie. Określiliśmy wpływ długotrwałej terapii dużymi dawkami glukokortykoidów na zawartość minerałów kostnych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i całym ciele w stosunku do wielkości kości i wielkości ciała u dzieci i młodzieży.
Metody
Osoby badane
Badani byli zapisywani od 1996 do 1999 roku. Dzieci i młodzież z zespołem nerczycowym wrażliwym na glukokortykoidy zostały zidentyfikowane poprzez systematyczny przegląd dokumentacji medycznej w szpitalu dziecięcym w Filadelfii i szpitalu dziecięcym św. Krzysztofa w Filadelfii. Pacjenci spełniający kryteria diagnostyczne dla zespołu nerczycowego wrażliwego na glukokortykoid (zdefiniowanego jako ujemny test pręta moczowego lub pokazujący śladowe ilości białka w ciągu 8 tygodni po rozpoczęciu leczenia prednizonem) 11 byli uprawnieni, pod warunkiem, że otrzymali glukokortykoidy w ciągu 12 miesięcy przed wizyta studyjna. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli niewydolność nerek (zdefiniowaną przez filtrację kłębuszkową poniżej 90 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała) 12 lub inne stany niezwiązane z zespołem nerczycowym, które mogłyby wpływać na wzrost lub zdrowie kości. Minimalny wiek przy rejestracji wynosił cztery lata, więc mogliśmy zapisać osoby, które były w stanie współpracować podczas absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii. Wizyty badawcze zaplanowano na co najmniej 14 dni po udokumentowanej remisji, aby upewnić się, że obrzęk ustąpił. Brak białkomoczu i obrzęku został udokumentowany w czasie wizyty studyjnej.
Zdrowe zwierzęta kontrolne rekrutowano z klinik pediatrycznych i okolicznej społeczności. Osoby z chorobami potencjalnie wpływającymi na wzrost i rozwój zostały wykluczone.
Protokół został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą każdego szpitala. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodziców lub opiekunów wszystkich przedmiotów. Zgoda została uzyskana od dzieci powyżej siedmiu lat.
Charakterystyka zespołu nerczycowego
Mapy medyczne wszystkich pacjentów zostały poddane przeglądowi w celu ustalenia daty rozpoznania zespołu nerczycowego wrażliwego na glukokortykoid, daty i liczby nawrotów oraz wcześniejszych terapii
[patrz też: nykturia, gruczoł bartoliniego, torbiel pilonidalna ]
[patrz też: olx darlowo, kregozmyk, krioglobulinemia ]