apteka łódź manufaktura

Dlatego odkrywanie nowej fuzji w glejaku jest ekscytującym i ważnym postępem. Fuzja genu FGFR3-TACC3 w glejaku W tym numerze Parker i in. wykorzystał sekwencjonowanie całego transkryptomu RNA (RNA-seq) do poszukiwania fuzji powstałych w wyniku translokacji chromosomowych (12). Analiza 48 próbek glejaka i 43 próbek o niskiej jakości glejaka uzyskanych ze Stanów Zjednoczonych i Chin, a także analiza dużego zbioru danych Atlasa genomu nowotworu, ujawniła obecność fuzji złożonej z receptora FGF 3 (FGFR3) z transformującą kwaśną spiralą -coil 3 (TACC3). Autorzy wykazali, że fuzja wystąpiła w wyniku powielenia tandemowego i wykryła ją u 8,3% pacjentów z glioblastoma. Nie wykryto go w żadnej z próbek o niskiej jakości glejaka. Co ważne, fuzje FGFR3-TACC3 wzajemnie się wykluczały ze zmianami genetycznymi EGFR, PDGFR lub MET, receptorowe zmiany kinazy tyrozynowej powszechnie wykrywane w glejaku. Podsumowując, odkrycia te sugerują ważną i swoistą rolę FGFR3-TACC3 w promowaniu wzrostu glioblastoma. To badanie przeprowadzone przez Parkera i jego kolegów niezależnie potwierdza najnowszy raport Singha i in. (13), który zidentyfikował fuzje FGFR3-TACC w małej podgrupie glejaków. Chociaż niezależna walidacja jest niezbędna, prawdziwa ekscytacja tego badania polega w większym stopniu na identyfikacji nowego potencjalnie ukierunkowanego mechanizmu patogenności stworzonego przez fuzję FGFR3-TACC3. FGFR3 koduje receptorową kinazę tyrozynową, która jest często mutowana w raku pęcherza i szyjce macicy (14). FGFR3 angażuje kaskady przekazywania sygnałów, które są powszechnie aktywowane w raku, w tym sygnalizację PI3K-Akt i Ras-Mek-Erk (15). W przypadku glioblastoma rola FGFR3 nie została wcześniej ustalona, chociaż ostatnie badania sugerują, że może fosforylować PTEN, aby promować oporność na glioblastomę na inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR (16). TACC3 koduje centrosomalne białko zaangażowane w mitozę (17), która ulega nadekspresji w raku płuc i okrężnicy oraz w szpiczaku mnogim (18). Jakie są mechanizmy jego patogeniczności i w jaki sposób aktywność tego białka fuzyjnego jest większa niż suma jego części. Singh i in. wykazali, że zdolność transformacji FGFR3-TACC3 jest związana z jego lokalizacją w wrzecionie mitotycznym, gdzie powoduje on błędną agregację chromosomów i aneuploidię. Co ważne, wykazali, że wymaga to aktywności kinazy FGFR, ponieważ inhibitor kinazy tyrozynowej pan-FGFR znosił wpływ białka fuzyjnego na niestabilność chromosomów, odwracając aneuploidię (13). Tak więc, Singh i współpracownicy zidentyfikowali jeden intrygujący mechanizm, w którym fuzja FGFR3-TACC3 może promować rakotwórczość. W niniejszym badaniu Parker i współpracownicy przedstawiają alternatywny i całkowicie nowy pogląd na mechanizm wywołujący patogeniczność FGFR3-TACC3 (Ryc. 1)
[hasła pokrewne: kłykciny kończyste objawy, klasterowe bóle głowy, kardiowersja elektryczna ]