Interferon Regulatory Factor 6 (IRF6) Warianty genów i ryzyko izolowanej rozszczepu wargi lub podniebienia ad 9

Homozygotyczność V / V była istotnie związana z rozszczepieniem (P <0,001), podczas gdy genotypy V / I i I / I były ujemnie związane z rozszczepieniem (P <0,005). Ten wzór jest zgodny z recesywnym efektem allelu V. Taki recesywny efekt został dodatkowo potwierdzony przez obserwację znaczącej różnicy w rozkładach częstości genotypów wśród probantów w porównaniu z osobnikami nie dotkniętymi chorobą (P <0,001); Częstotliwość genotypu V / V została zwiększona, a częstości genotypów V / I i I / I uległy zmniejszeniu w przypadku probantów w porównaniu z kontrolami niezakażonymi. W związku z tym obliczyliśmy odsetek nawrotów u rodzeństwa chorego dziecka według genotypu rodzicielskiego, używając rodzin nuklearnych z całego zestawu danych, w którym był jeden lub więcej dzieci dotkniętych chorobą i w których znane były genotypy obu rodziców dla V274I w IRF6 (1493). rodziny nuklearne). Podzieliliśmy rodziców na dwie grupy w zależności od tego, czy mogliby mieć dziecko, które było homozygotyczne pod względem allelu V w IRF6 (te pary to V / V-V / V, V / V-V / I i V / I-V / I, odpowiadając za 1316 rodzin) lub nie mogłem mieć takiego dziecka (V / I-I / I, I / I-I / I oraz V / V-I / I, co stanowi 177 rodzin). W ramach każdej grupy obliczono odsetek rodzin z jednym dotkniętym dzieckiem lub z więcej niż jednym dotkniętym dzieckiem. Ponieważ nie była to próba populacyjna, nie są one prawdziwymi empirycznymi szacunkami względnego ryzyka, ale wyniki można uogólnić na rodziny z dodatnią historią rodzinną w przypadku pękania. W przypadku pierwszej grupy (tych, których genotypy mogą skutkować dotkniętym dzieckiem), częstość nawrotów wynosiła 9,0%, w porównaniu z 5,1% w drugiej grupie. Mimo że różnica ta nie była istotna statystycznie (P = 0,08), podwyższone ryzyko względne w pierwszej grupie było ponad trzykrotne empiryczne, względne ryzyko populacji szacowane na 2,4 procent dla rozszczepu wargi lub podniebienia na Filipinach.34
Wyniki sekwencjonowania
10 eksonów IRF6 zsekwencjonowanych u 160 osobników z wyizolowaną rozszczepem wargi lub podniebienia nie miało żadnych mutacji, bzdur ani mutacji przesunięcia ramki, co sugeruje, że osoby z punktowymi mutacjami w IRF6 rzadko są błędnie identyfikowane jako mające wyizolowaną rozszczep wargi lub podniebienia, a nie Van der Woude s zespół. Sekwencjonowanie 23 kbp obejmujące całą znaną strukturę intron-egzon IRF6 u 24 pacjentów (22 z rozszczepem wargi lub podniebienia i 2 bez tego) ujawniło 58 wariantów (wyniki sekwencjonowania dostępne na żądanie autorów), z których żadna nie wydaje się prawdopodobna być przyczynowym. Analiza trzech bloków sekwencji zachowanych między ludzkimi i mysimi genomami i poniżej IRF6 nie ujawniła żadnych zmian w najbardziej zachowanych regionach bloków.
Dyskusja
Nasze badanie na 10 populacjach (obejmujących łącznie 1968 rodzin) z wyizolowanym rozszczepem wargi lub podniebienia wykazało wysoce znaczącą nierównowagę transmisji dla wariantu V274I genu IRF6. Trzy możliwe źródła uprzedzeń mogą prowadzić do widocznej nadprzerzutowości allelu w analizach nierównowagi transmisyjnej markerów dwuelelowych: odejść od równowagi Hardy ego-Weinberga, 18 błędów genotypowania i zniekształceń segregacji29. W 10 badanych populacjach tylko genotypy dotkniętych chorobą osób z Brazylii wykazało jakiekolwiek znaczne odejście od równowagi Hardy ego-Weinberga – odkrycie, które można wytłumaczyć stosunkowo niedawną domieszką osób z różnych grup przodków w tej populacji
[więcej w: izotek opinie, śluz z odbytu, torbiel pilonidalna ]
[patrz też: konchoplastyka, evra ulotka, kozieradka zastosowanie ]