gabinet stomatologiczny działdowo

CISTR-ACT nadal jest w stanie komunikować się z SOX9 na poziomie 17q, chociaż rozregulowania PTHLH i lncRNA nieznacznie wpływają na ekspresję SOX9. Wydaje się, że PTHLH w 12p ulega translokacji do chromosomowych obszarów odpowiednio chromosomów 4 i 8. Dostęp do CISTR-ACT zostaje uniemożliwiony przez translokację (ryc. 7C). Podsumowując, obserwacje te poszerzają naszą wiedzę na temat odległości regulacyjnych w centromerach, dodatkowo objaśniają występowanie trans-regulacyjnej komunikacji DNA-DNA i RNA-lncRNA i sugerują, że dysfunkcje molekularne, które powodują fenotypy kliniczne, są bardzo złożone. Dostarczyliśmy dowodów genetycznych, że komunikatory chromosomowe działają synergistycznie zarówno na poziomie DNA, jak i RNA w sposób kombinatoryczny i responsywny. Odwrotna precyzyjna regulacja ekspresji genów i lncRNA jest biologicznym procesem systemowym, uwzględniającym efektywny rozwój lub utrwalenie tkanki. Wierzymy, że sieci oparte na jądrze prawdopodobnie służą do utrzymania tymczasowej, kolejnej i specyficznej tkankowo ekspresji niektórych produktów genowych. Mechanizm rekrutacyjny wspierający kontakt specyficzny dla miejsca zamieszkania musi być dalej badany. Twierdzimy, że procesy biofizyczne i biochemiczne współpracują ze sobą stochastycznie i dynamicznie. Chromosomy są właścicielami swoich terytoriów; chociaż występują zmiany mitotyczne i mejotyczne, nie są zorganizowane losowo. Organizacja jądrowa jest ewolucyjnie zachowana i ukierunkowana (64, 66). Ruchy Browna, ukierunkowane mechanizmy biochemiczne i efekty, które można opisać za pomocą teorii chaosu, mogą regulować różnorodne interakcje (67). Proponujemy, aby determinacja spełniała wariacje. Metody Pacjenci. Po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody, przebadaliśmy 2 osoby dotknięte chorobą (III: i III: 4) i 2 osoby niezmotoryzowane (III: 3 i IV: 1). Otrzymano fibroblasty skóry od chorego (III: 4). Hodowlę komórkową. Fibroblasty hodowano w MEM 199, C28 / I2 i komórki ATDC5 hodowano w DMEM / F12 w stosunku 1: (68), a RCS hodowano w DMEM; wszystkie zostały uzupełnione 10% FCS, 100 U / ml penicyliny i 100 .g / ml streptomycyny. Chondrogeniczne różnicowanie fibroblastów przeprowadzono zgodnie z wcześniejszym opisem (4); ITS-X (Life Technologies) indukował różnicowanie chondrogenowe ATDC5. Metafaza FISH i kolokalizacja-FISH. Metafazę FISH przeprowadzono za pomocą standardowych protokołów. BAC i fosmidy zostały zamówione w RZPD (www.imagenes-bio.de). Kolonizacja 2D-FISH została przeprowadzona zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem (69). Mikroskop Olympus-BX61 z obiektywami U-TV1X2 i PlanApo 60 × / 1.4 w połączeniu z kamerą ASI CCD 1300QDS i oprogramowaniem FISHView (wersja 6.0.0.18) zastosowano do detekcji i pomiarów sygnału. Pomiary zostały wykonane niezależnie przez 2 różnych badaczy. 6C i ChIRP. Zobacz Uzupełniające metody dla szczegółowego protokołu 6C. ChIRP przeprowadzono zgodnie z wcześniej opublikowanym protokołem (41); patrz Dodatkowa Tabela 5 dla sond. Test reporterowy, knockdown siRNA i plazmidy ekspresyjne. 5 x 104 komórek wysiewano 12. 24 godziny przed transfekcją. Równe molarności w przejściowo transfekowanych komórkach C28 / I2 kompensowały zróżnicowane rozmiary plazmidu. W przypadku testów reporterowych, 75 fmoli dla każdego z konstruktów lucyferazy promotora CRE poddano transfekcji Fugene HD zgodnie z zaleceniami producenta (Roche). Sekwencja promotora SOX9 była na chromosomie 17: 67, 666, 313 ~ 667629,147 bp (zestaw UGSC hg18). Szkielet wektorowy był pGL2-basic (Promega); Dodano 12,5 ng pRL-TK (Promega) w celu kontrolowania wydajności transfekcji. Lizaty analizowano za pomocą testu Dual-Glo (Promega). 100 nM siRNA transfekowano Dharmafektem (Dharmacon) przez 48 godzin w komórkach C28 / I2 i ATDC5, 120 nM siRNA zastosowano do transfekcji RCS
[podobne: kozieradka zastosowanie, eurodent gorzów, klasterowe bóle głowy ]