dr ćwikła warszawa

Domeny te zostały częściowo skorelowane z wcześniejszą dokumentacją genów wczesnego modelowania i chondrogenezy kończyn zidentyfikowanych w naszym profilowaniu ekspresji, w tym Hoxb8, Etv4, Pthlh i Sox9 (37, 47. 49). Figura 7 Transgeniczne zarodki eksprymujące konstrukty ludzki i mysie CISTR-ACT . lacZ. (A) Zarodki E10.5, E11.5, E12.5 i E13.5 wykazywały spójne wzory ekspresji lacZ podczas rozwoju pączków kończyn. fl, przedramię; hl, kończyna tylna; d, cyfra; id, interdigit. Pręty skali: mm. (B) Wyniki doświadczeń z siRNA i nadekspresją objaśniły odwrotną sieć powiązaną z ekspresją. T-bary oznaczają obniżenie ekspresji; strzałki oznaczają efekty regulujące ładowanie. (C) Schemat sieci regulacyjnej cis między PTHLH na chromosomie 12p i locus CISTR-ACT z jej DA 125942 lncRNA na 12q. Translokacje zmieniły obszar chromosomu 12 (po prawej), prowadząc do rozregulowania PTHLH i lncRNA. Pomarańczowy oznacza przesunięte ramiona chromosomowe. Wyniki te pokazały, że zakłócenie przez translokację połączenia chromosomalnego PTHLH. CISTR-ACT wpłynęło na chromosomy. kontrola sprzężenia zwrotnego i powodowała rozregulowanie PTHLH i DA125942. Odkrycia u pacjentów z BDE były analogiczne do tych z opisanych tu badań in vitro i in vivo oraz poszerzyły naszą wiedzę na temat zdalnie sterowanego genowania i regulacji lncRNA w zmienionej architekturze chromatyny (Ryc. 7, B i C). Dyskusja Nasze wyniki wyjaśniają, w jaki sposób zakłócenia związane z translokacją związku PTHLH. CISTR-ACT powodują chorobę i rzucają światło na złożoność molekularnego patogennego mechanizmu, który uważamy za nowy. Te podstawowe odkrycia epigenetyczne związane z chromatyną mogą mieć dużą wartość translacyjną, szczególnie w innych chorobach z rearanżacjami chromosomowymi. Wykazaliśmy stałe wyniki w materiale pacjenta oraz w modelach in vitro i in vivo. Udokumentowaliśmy, że pętle chromatyny obejmujące konserwatywne elementy DNA i lncRNA istniały w komunikacji wewnątrz- i między-chromosomowej, co skutkuje regulacją ekspresji genów i lncRNA. Wyjaśniliśmy, że CISTR-ACT jest regulatorem chondrogennym kodującym lncRNA. Ludzki CISTR-ACT wskazał trans SOX9in na chromosomie 17. Obserwowaliśmy przestrzenną bliskość jądrową elementów cis z odległościami 9,48 i 24,43 Mb do PTHLH z kolokalizacją FISH. Wystąpiły sygnały promotora Proksymalnego CRE. Te przejściowe interakcje zachodziły w ograniczonej liczbie komórek, co wskazuje, że odpowiednia ekspresja genu docelowego i utrzymanie swoistości tkanki zostały skutecznie spełnione. W badaniach ludzkiego ektopowego regionu kontroli loci (3 -globiny (LCR) dokonano podobnych obserwacji. Rzadkie regulacje ultra-dalekiego zasięgu i endogenna aktywacja trans-globiny miały miejsce tylko w grze. Jackpot. komórki ze wzbogaconą interchromosomalną interakcją (50). Amano i koledzy badali mysie kończyny i obserwowali, że dźwiękowa regulacja jeża (Shh) cis była aktywna tylko w niektórych frakcjach w obszarze ekspresji Shh, ale nie w innych. Te odkrycia potwierdzają, że pętla chromatyny jest również specyficzna dla tkanki i stadium rozwojowego (51). Na podstawie naszych obserwacji przy użyciu FISH i 6C sugerujemy, że specyficzna tkankowo subtelna regulacja, w której pośredniczą pętle chromatyny, występuje rzadko i nieprzewidywalnie. Scharakteryzowaliśmy funkcję kodowanych przez CISTR-ACTy lncRNA w siRNA i eksperymentach z nadekspresją. Podsumowaliśmy sieć związaną z ekspresją u 3 gatunków. Wyciszanie lncRNA prowadziło do represji PTHLH lub SOX9 u ludzi i gryzoni, podczas gdy ich zmieniona ekspresja zbiega się z rozregulowaniem lncRNA. Niektóre lncRNA mają funkcje podobne do wzmacniaczy i są związane z ekspresją genów (19). W przeciwieństwie do tego wcześniejszego raportu, przedstawiamy tutaj dowody na sieć regulacji wyrażania opinii
[patrz też: medeor leszno, krioglobulinemia, kalprotektyna ]