Charakterystyka pacjentów

Charakterystyka pacjentów. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów w momencie ich wpisania do CRC. Krew pobierano od 307 pacjentów z CLL (tabela 1) i 14 dopasowanych wiekowo, zdrowych osób dorosłych. Instytucje CRC podały datę rozpoznania i datę rozpoczęcia leczenia, jeśli podano terapię. Próbki analizowano w celu określenia zarówno poziomu ZAP-70, jak i statusu mutacji IgVH. Jednojądrzaste komórki krwi obwodowej wyizolowano przez odwirowanie z gradientem gęstości za pomocą Ficoll-Paque Plus (Amersham Biosciences). Wyizolowane komórki zostały przemyte, a następnie zawieszone w surowicy płodowo-cielęcej zawierającej 10% dimetylosulfotlenku do przechowywania w ciekłym azocie do dalszego użycia. Baza danych klinicznych
Kliniczne i podstawowe dane naukowe dotyczące każdej próbki krwi zostały zebrane przy użyciu systemu CRC Information Management System, 128-bitowej, zaszyfrowanej, zabezpieczonej hasłem aplikacji internetowej. System umożliwia badaczom CRC wprowadzanie i przeglądanie korelacyjnych danych klinicznych dotyczących próbek krwi wysyłanych do laboratorium rdzenia tkanki. Analizy próbek dołączonych do laboratorium rdzenia tkankowego są dostępne dla pracowników laboratorium i badaczy CRC za pośrednictwem kontroli dostępu specyficznych dla danej roli (tj. Z góry ustalonych poziomów dostępu dla roli każdego użytkownika w CRC). Dane pacjenta i próbki są identyfikowane za pomocą ukrytych identyfikatorów seryjnych. Wszystkie czynności dotyczące wykorzystania danych pacjentów i próbek były zgodne lub przekraczały wytyczne dotyczące wymagań określone w ustawie o przenośności ubezpieczenia zdrowotnego i odpowiedzialności.
Analiza dla ZAP-70
Analizy immunoblotów dla ZAP-70 przeprowadzono jak opisano uprzednio21 w komórkach BLL CLL izolowanych do czystości większej niż 99 procent z użyciem kulek magnetycznych sprzężonych z przeciwciałami monoklonalnymi specyficznymi dla CD19 (Dynal Biotech). W przypadku cytometrii przepływowej jednojądrzaste komórki krwi obwodowej barwiono przez 20 minut w 4 ° C specyficznymi dla CD19 i specyficznymi dla CD3 przeciwciałami monoklonalnymi sprzężonymi odpowiednio z allofikocyjaniną i fikoerytryną (Pharmingen). Komórki przemyto dwukrotnie i utrwalono 4% paraformaldehydem w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem, a następnie permeabilizowano saponiną w zrównoważonym roztworze soli Hanksa przez pięć minut w 4 ° C. Komórki przemyto, a następnie barwiono przez 45 minut w 4 ° C monoklonalnym przeciwciałem specyficznym dla ZAP-70 (klon 1E7.2), który został skoniugowany z barwnikiem Alexa-488 (Becton Dickinson).
Próbki przemyto i analizowano za pomocą cytometrii przepływowej (FACSCalibur, BD Biosciences) i oprogramowania FlowJo, wersja 2.7.4 (Tree Star). Limfocyty były bramkowane na podstawie ich rozproszenia światła z przodu i rozproszenia światła z boku. Kwadranty umieszczano na bramkowanych komórkach tak, że 0,1 procent wszystkich limfocytów znajdowało się w prawym górnym kwadrancie. To bramkowanie zostało użyte dla wszystkich kolejnych próbek w eksperymencie. Ekspresję ZAP-70 zmierzono przez obliczenie procentu komórek CD19 + CD3- powyżej progu bramkowania. W każdym eksperymencie używaliśmy kontrolnych komórek od zdrowych dawców, komórek CLL od jednego pacjenta z wysokim poziomem ZAP-70 i komórek CLL od innego pacjenta o niskim poziomie ZAP-70
[patrz też: zespół guillaina barrego, śluz z odbytu, foreverslim cena ]
[przypisy: konchoplastyka, evra ulotka, kozieradka zastosowanie ]